ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ


Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0454-C01 „Флат“ ООД обявява процедура за избор на изпълнители с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за повишаване на производствения капацитет на Флат ООД по 6 обособени позиции“:

Обособена позиция 1. Машина за рязане, биговане, перфориране на хартия и картон – 1 брой

Обособена позиция 2. Хибриден LED UV принтер за плоски и ролни материали – 1 брой

Обособена позиция 3. Сувенирен LED UV принтер – 1 брой

Обособена позиция 4. Многофункционална режеща маса – 1 брой

Обособена позиция 5. Лазерна машина за рязане на метал – 1 брой

Обособена позиция 6. Комбинирана лазерно гравираща и режеща машина с 2 лазерни източника – CO2 и Fiber – 1 брой

Обща за цялата процедура прогнозна стойност в лева, без ДДС: 992 000 лв.

Крайна дата за подаване на оферти: 30.08.2016 г.

Процедурата се обявява във връзка с изпълнение на проект „Инвестиции за повишаване на производствения капацитет на Флат ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0454-C01.

Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на следния интернет адрес:https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers

————————— www.eufunds.bg ————————

Проект BG16RFOP002-2.001-0454-C01 „Инвестиции за повишаване на производствения капацитет на Флат ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Флат“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.                       

———————-                          ———————-                          ———————-

 Фирма „ФЛАТ“ ООД започна изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0454-C01

„Инвестиции за повишаване на производствения капацитет на Флат ООД“.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 Обща стойност на проекта: 992 000 лв., от които 590 240 лв. европейско и  104 160 лв. национално съфинансиране

Начало: 20 юни 2016 г.
Край: 20 февруари 2017 г.

  Специфични цели на проекта:

•  Повишаване на производствения капацитет чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нови високотехнологични машини и оборудване;

•  Засилване на потенциала за износ на предприятието чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нови високотехнологични машини и оборудване.

Основна цел на проекта:

•  Повишаване на конкурентоспособността на фирмата и потенциала за развитие.

Основните дейности по проекта са насочени към:

подобряване на производствения процес и технологичните операции;
добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги;
разнообразяване на асортимента от продукти и услуги;
подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност за оптимизиране на дейността.

     В резултат от изпълнението на проекта ще бъде постигнат по-висок капацитет на предприятието, ще се подобрят настоящите продукти и услуги, ще се подобри използването на ресурсите и ще се оптимизира процеса на работа, ще се разнообрази асортимента от продукти и услуги чрез внедряването на 3 нови услуги, свързани с дейността по изработка и печатане на рекламни материали: рязане на метал; гравиране върху метал; печат върху плоскости.

        Проект BG16RFOP002-2.001-0454-C01 „Инвестиции за повишаване на производствения капацитет на Флат ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Флат“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 ———-2013————

През октомври 2013 г. „ФЛАТ“ ООД стартира изпълнението на

проект  № BG161PO003-2.3.02-0080-C0001 „Подобряване на енергийната ефективност на ФЛАТ ООД, гр. Бургас“ .

Във връзка с подготовката на проектното предложение беше извършено обследване за енергийна ефективност, чиято цел беше да препоръча мерки, които да доведат намаляване на потреблението на енергия в предприятието.

 В рамките на проекта бяха доставени, монтирани и въведени в експлоатация следните дълготрайни материални активи с цел повишаване на енергийната ефективност:

Листова, цифрова печатна машина: 4 цвята + 1  Допълнителен – Xerox 1000 – 1 бр.;
Цветна дигитална печатна преса Xerox Color 550- 2 бр.;
Листова, цифрова монохромна машина за печат и копиране Xerox D95 А – 1 бр.;
Мултифункционална система за черно-бял печат Workcenter 5865, включва принтер- копир- цветен скенер – 3 бр.;
Екосолвентен широкоформатен принтер Mutoh ValueJet 1624 –    1 бр.;
Децентрализирана термопомпена система въздух – въздух Mitsubishi Electric – 1 бр.

Резултати от проекта

Вследствие на реализацията на проекта са постигнати следните резултати:

Повишаване на капацитета и ефективността при изпълнение на съществуващите услуги;
Диверсифициране на дейността на Флат ООД чрез въвеждането на две нови услуги:

нов вид дигитален печат с допълнителен пети цвят;
генериране на специални ефекти и защитни символи.

Намаляване на енергоемкостта за единица продукция (брой копия);

Изпълнението на проекта ще доведе до цялостно подобряване на енергийната ефективност  и конкурентоспособността на Флат ООД в дългосрочен план.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.