Европейски проекти

На 25.01.2021 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.077-1182-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца.

Общата стойност на проекта е 116 780 лв., 100% безвъзмездна финансова помощ, от които 99 263 лв. европейско финансиране и 17 517 лв. националво съфинансиране.

 

 

Проект: №BG16RFOP002-3.001-0406-C01

„Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Флат ООД”

Обща цел на проекта е постигане на устойчив растеж и засилване на конкурентоспособността на „Флат“ ООД.
Специфична цел: подобряване на енергийната ефективност на предприятието, чрез изпълнението на мерки, препоръчани в доклад от енергиен одит и въвеждане на система за енергиен мениджмънт;
намаляване на количествата изразходвана енергия чрез инвестиции в ново технологично оборудване с по-висока производителност и по-ниска консумация на енергия, както и в изграждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и въвеждането на система за енергиен мениджмънт.
Кратко описание: проектът на „Флат“ ООД има за цел изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност на предприятието и намаляване на количествата енергия, която компанията изразходва чрез инвестиции в ново оборудване с по-висока производителност и по-ниска консумация на енергия, както и в изграждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и въвеждане на система за енергиен мениджмънт. В дългосрочен план проектът ще доведе до постигане на по-устойчиво развитие и засилване на конкурентоспособността на фирмата. За установяване на конкретните енергоспестяващи мерки ще беше закупено следното оборудване по елемент А (Инвестиции): пълноцветна цифрова печатарска машина – 1 бр.; система за монохромен печат и копиране – 3 бр.; цветна дигитална печатна система – 2 бр.; система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване - 1 бр.; система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки – 1 бр.; автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 бр. В рамките на проекта по елемент Б (Услуги) ще бъде въведена и сертифицирана система за управление на енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
Очаквани резултати от реализирането на проекта: чрез изпълнението на проекта „Флат“ ООД ще подобри значително своята енергийна ефективност: общо годишните спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки възлизат на 71986.19 kWh/год. (71.98619 Mwh/ год.); планираните енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС) ще се равняват на 43.13 %; фактор на енергийни спестявания (ESR) ще бъде общо: 43.127 %. Тези спестявания ще доведат до значителни ползи за околната среда, които ще бъдат допълнени от повишените възможности за използване на рециклирана суровина и оползотворяване на отпадъчен материал..

Бенефициент: “ФЛАТ” ООД
 
Обща стойност: 608 903,98 лв., от които 332 390,93 лв. европейско и 58 657,22 лв. национално съфинансиране.

Начало: 24.11.2017 г.
Край: 24.06.2018 г.